جــوک هـای خنـده دار
همیشه لبخند بزنید , حتی مواقع ناراحتی